สถานีตำรวจนครบาลบางรัก        ตั้งอยู่เลขที่  50  ถนนนเรศ     แขวงสี่พระยา     เขตบางรัก    กรุงเทพมหานคร (ไม่ใช่ สน.ที่ขอตั้งใหม่) ห่างจากชายแดนประเทศ      ระยะทาง -  กิโลเมตร   เขตพื้นที่ความรับผิดชอบ  จำนวน  2.83  ตารางกิโลเมตร   และเขตพื้นที่การปกครอง  จำนวน   1  เขต

                        พื้นที่  ของ สน.บางรักในปัจจุบัน มีการแบ่งเขตพื้นที่ออกจาก สน.อื่น ๆ อย่างชัดเจนและเหมาะสม  โดยอาศัย ถนนสายหลัก  แม่น้ำ และคลองขนาดใหญ่เป็นแนวแบ่งเขต ซึ่งแบ่งพื้นที่รับผิดชอบออกจาก สน.อื่น ๆ ที่มีพื้นที่ติดต่อ  มีแนวเขตพื้นที่ชัดเจน  เข้าใจง่าย  คือประชาชนในพื้นที่มีความเข้าใจว่าอยู่ในความรับผิดชอบ ของ สน.ใด และเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติมีความเข้าใจในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตน  ดังนี้
ทิศเหนือ           ติดต่อกับ   สน.ปทุมวัน ใช้ถนนพระราม 4 เป็นแนวแบ่งเขต  ยาวตั้งแต่สะพานเจริญสวัสดิ์ จนถึงแยกศาลาแดง สน.บางรักยึดแนวบาทวิถี ส่วน สน.ปทุมวันยึดแนวพื้นผิวถนน
ทิศตะวันออก       ติดกับ สน.ทุ่งมหาเมฆ และ สน.ยานนาวา ใช้ ถนนสีลม ถนนเจริญกรุงและซอยวัดสวนพลู เป็นแนวแบ่งเขต  ยาวตั้งแต่แยกศาลาแดงจนจดแม่น้ำเจ้าพระยา  สน.บางรักยึดแนวบาทวิถี ส่วน สน.ทุ่งมหาเมฆ และ สน.ยานนาวา ยึดแนวพื้นผิวถนน
ทิศตะวันตก      ติดกับ สน.พลับพลาไชย 2 ใช้คลองผดุงกรุงเกษม เป็นแนวแบ่งเขต  ยาวตั้งแต่สะพานเจริญสวัสดิ์จนจดแม่น้ำเจ้าพระยา   สน.บางรักยึดฝั่งคลองตลอดแนว  ส่วน สน.พลับพลาไชย 2 ยึดพื้นที่ในคลองตลอดแนว
ทิศใต้               ติดกับ สน.ปากคลองสาน ใช้แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแนวแบ่งเขต  สน.บางรักยึดแนวขอบตลิ่งตลอดแนว  ส่วน สน.ปากคลองสานรับผิดชอบในแม่น้ำเจ้าพระยา