ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานีตำรวจนครบาลบางรัก บริการดุจญาติ พิทักษ์ราษฎร์ดุจครอบครัว  
 
ประวัติสถานีตำรวจนครบาลบางรัก
 
 
             สถานีตำรวจนครบาลบางรักเดิมตั้งอยู่ริมถนนเจริญกรุงบริเวณทางแยกสุรวงศ์ ต่อมาได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่ริมถนนนเรศ เลขที่ 50 ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ลักษณะเป็นอาคารสองชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้ ต่อมาเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2513 ได้ทำการก่อสร้างอาคารใหม่เป็นอาคารคอนกรีต 4 ชั้น พร้อมด้วยอาคารบ้านพัก เนื่องจากอาคารเก่ามีสภาพชำรุดทรุดโทรม และการก่อสร้างได้แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2514
 

สถานีตำรวจนครบาลบางรัก นับตั้งแต่มีการก่อตั้งมาจนถึงปัจจุบันนี้ ยังไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงชื่อสถานีแต่อย่างใด ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของสถานีสมัยแรกๆ เรียกว่า “ สารวัตรแขวง ” บางสมัยเรียกว่า “ สารวัตร ” ต่อมาเรียกว่า “ สารวัตรใหญ่ ” นับตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2536 ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการของกรมตำรวจ โดยยุบเลิกกองกำกับการตำรวจนครบาล 1 – 19 และได้มีการปรับปรุงอัตรากำลังในสถานีตำรวจโดยการยุบเลิกตำแหน่ง สารวัตรใหญ่ แล้วให้ ผู้กำกับการ และ รองผู้กำกับการ ลงไปปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าสถานีตำรวจ สถานีตำรวจนครบางรักจึงได้มีผู้บังคับบัญชาระดับสูงตำแหน่ง “ ผู้กำกับการ ” เป็นหัวหน้าสถานี และรองผู้กำกับการ (ทำหน้าที่ป้องกันปราบปราม), รองผู้กำกับการ (ทำหน้าที่สืบสวนสอบสวน) และ รองผู้กำกับการ (ทำหน้าที่จราจร) โดยมีสารวัตรป้องกันปราบปราม, สารวัตรสืบสวน, สารวัตรจราจร, พนักงานสอบสวน (สบ 3), พนักงานสอบสวน (สบ 2) และ สารวัตรธุรการ เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงาน

 
 
 
 
รายชื่อผู้บังคับบัญชา
 
ตั้งแต่ พศ.2450 - ปัจจุบัน
 
ตำแหน่ง สารวัตรแขวง สารวัตร และสารวัตรใหญ่
 
1.ขุนอนุรักษ์นครินทร์ พ.ศ.2450-2454 2.พระชาญบริรักษ์ พ.ศ.2454-2460
3.ร.ต.ต.เติม บูรณาภา พ.ศ. 2460-2464 4.ร.ต.อ.ขุนพิไสยสามารถ พ.ศ.2464-2470
5.ร.ต.ท.ขุนอภิบาลเขตนคร พ.ศ. 2470-2472 6.ร.ต.ต.หลวงวัฒนกิจกำจร พ.ศ.2472-2475
7.ร.ต.ต.วิศาล ศรีพลเมธ พ.ศ. 2475-2479 8.ร.ต.ท.เติบ อินทรนิโรดม พ.ศ.2479-2483
9.ร.ต.อ.ธีรบูล จัตตรีย์ พ.ศ. 2483-2485 10.ร.ต.อ.ไมตรี บัณเย็น พ.ศ.2485-2487
11.ร.ต.อ.โอภา สุวรรณทรรภ พ.ศ. 2487-2488 12.ร.ต.อ.ธีรบูล จัตตรีย์ พ.ศ.2488-2489
13.ร.ต.อ.ศิริ คชหิรัญ พ.ศ. 2489-2491 14.ร.ต.อ.พิสิษฐ กรดิลก พ.ศ.2491-2491
15.ร.ต.อ.ศิริ คชหิรัญ พ.ศ. 2491-2494 16.พ.ต.ต.อรรณพ พุกประยูร พ.ศ.2494-2494
17.ร.ต.อ.สุรศักดิ์ วณีสอน พ.ศ. 2494-2495 18.พ.ต.ต.ชวลิต ประเสริฐกุล พ.ศ.2495-2497
19.พ.ต.อ.หลวงนิสสัย สรการ พ.ศ. 2497-2497 20.พ.ต.ต.ประสพ ตั้งศิริพัฒน์ พ.ศ.2497-2501
21.พ.ต.ต.เสมอ ดามาพงษ์ พ.ศ. 2501-2506 22.พ.ต.ต.วาที สุวรรณยิ่ง พ.ศ.2506-2509
23.พ.ต.ท.บัญญัติ ไทยภักดี พ.ศ. 2509-2509 24.พ.ต.ต.อัมพร สุภานุสร พ.ศ.2509-2510
25.พ.ต.ต.วิทย์ พิทักษ์สันติพันธ์ พ.ศ. 2510-2513 26.พ.ต.ท.ชูสิทธิ์ สุชาโต พ.ศ.2513-2515
27.พ.ต.ท.ประวิทย์ มุสิกานนท์ พ.ศ. 2515-2515 28.พ.ต.ท.วินัย ประเทืองบูลย์ พ.ศ.2515-2518
29.พ.ต.ท.ปรีชา ขวัญบุญจันทร์ พ.ศ. 2518-2518 30.พ.ต.ต.โสภณ วาชราชนนท์ พ.ศ.2518-2519
31.พ.ต.ท.สุนทร บุญเรือง พ.ศ. 2519-2520 32.พ.ต.ท.เชิดชาย วัฒนสิน พ.ศ.2520-2522
33.พ.ต.ท.สุนทร ราชพลพิจารณ์ พ.ศ. 2522-2523 34.พ.ต.ท.อนันต์ ภิรมย์แก้ว พ.ศ.2523-2524
35.พ.ต.ท.ดุษฏี ถิรพันธ์ พ.ศ. 2524-2526 36.พ.ต.ท.จักร จักษุรักษ์ พ.ศ.2526-2529
37.พ.ต.ท.ดุษฏี ถิรพันธ์ พ.ศ. 2529-2531 38.พ.ต.ท.สุระ จิเจริญ พ.ศ.2531-2532
39.พ.ท.ท.อภิชาติ เชื้อเทศ พ.ศ.2532-2534 40.พ.ต.ท.อุดมสุข ปทุมเทวาภิบาล พ.ศ.2534-2537
   
 
ตำแหน่งผู้กำกับการ
 
1.พ.ต.อ.อภิรุม ณ นคร พ.ศ. 2537-2538 2.พ.ต.อ.บำรุงฤทธิ์ มหารักขกะ พ.ศ. 2538-2540
3.พ.ต.อ.อนุชิต เสียมหาญ พ.ศ. 2540-2540 4.พ.ต.อ.พูลทรัพย์ ประเสริฐ พ.ศ.2541-2544
5.พ.ต.อ.ไกรเลิศ บัวแก้ว พ.ศ.2544-2546 6.พ.ต.อ.อาจินต์ จารุวรณ์ พ.ศ.2546-2547
7.พ.ต.อ.อนุรักษ์ นาคพนม พ.ศ. 2547-2550 8.พ.ต.อ.สันติ จี้กังวาฬ พ.ศ.2550-2551
9.พ.ต.อ.เอกช้ย บุญวิสุทธิ์ พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน
   
 
 
สถานีตำรวจนครบาลบางรัก
50 ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2234-0242 , 0-2233-7420 , 0-22349246
โทรสาร 0-2237-2601 email: [email protected]