บริการเป็นเลิศ
เทิดไว้ด้วยการอำนวยความยุติธรรม
นำความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมาสู่ประชาชน
จัดสังคมให้เป็นระเบียบ